OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme Vám za návštevu internetových stránok www.chlapcek.sk, teší nás Váš záujem.

Prevádzkovateľom internetových stránok www.chlapcek.sk je Miroslav Bulejčík.

Prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shop) umiestneného na adrese www.chlapcek.sk je HELPINVEST INTERNATIONAL, S.R.O., SO SÍDLOM KALVÁRIA 3, 94901, NITRA, SLOVENSKO, IČO: 45665753, DIČ: 2023092401, IČ DPH: SK2023092401, REGISTROVANÝ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU NITRA, ODDIEL: SRO, VLOŽKA ČÍSLO: 27242/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracováva Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním.

Prevádzkovateľ spracováva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke Prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru Kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracovávajú v informačnom systéme IS elektronický obchod (e-shop). Rozsah spracovaných osobných údajov je: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

Uvedené osobné údaje sa spracovávajú na žiadosť dotknutej osoby v rámci zmluvného/predzmluvného vzťahu, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona a ďalších právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z. z., Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

Uvedené osobné údaje poskytujete dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, Vám Prevádzkovateľ nezaručuje dodanie tovaru.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Počas vašej návštevy našej stránky www.chlapcek.sk zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

COOKIES

Používame cookies, aby sme zistili preferencie návštevníkov internetových stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať preto, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies
ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

NA ČO TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?

Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností: personalizovanie ponuky, zlepšenie webových stránok, vylepšenie zákazníckej podpory, spracovanie transakcií, spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod., na odosielanie emailov.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz umiestnený v e-maili, alebo nám napíšte na chlapcek@chlapcek.sk a my vás odhlásime.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie sa týchto tretích strán, kontaktujte
nás na chlapcek@chlapcek.sk .

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 01.04.2016