Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 • Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru, knihy Chlapček v elektronickom obchode (e-shop) na internetovej stránke chlapcek.sk.
 • Predávajúci: HelpInvest INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom Kalvária 3, 94901, Nitra, Slovensko, IČO: 45665753, DIČ: 2023092401, IČ DPH: SK2023092401, Bankové spojenie: UniCredit Bank, IBAN: SK37 1111 0000 0011 0045 3001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27242/N (ďalej len „Predávajúci“).
 • Kupujúci – spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, knihu Chlapček prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke chlapcek.sk a ktorej tento tovar, kniha neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „Kupujúci“).
 • Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z).
 • Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.).
 • Na internetovej stránke chlapcek.sk môžete nájsť informácie o produktoch a službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorovho názoru. Za spokojnosť s ich využívaním nenesie autor a Predávajúci žiadnu právnu zodpovednosť.

 

Článok II

Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Všetky informácie týkajúce sa tovaru, knihy Chlapček poskytuje Predávajúci na internetovej stránke chlapcek.sk .
 • Kupujúci objednáva vybraný tovar, knihu Chlapček vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke Predávajúceho.
 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
 • K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru, knihy Chlapček.
 • Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a podmienky dodania tovaru Predávajúcim.
 • Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sú pre obe strany záväzné, pokiaľ v zmluve nie je stanovené inak.

 

Článok III

Cena tovaru, knihy

 • Cena za tovar, knihu Chlapček uvedená v internetovom obchode Predávajúceho je aktuálna a platná v dobe objednania tovaru.
 • Predávajúci je platcom DPH.
 • Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, knihe až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 • Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky a/alebo poštou.
 • Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, knihu Chlapček na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

 

Článok IV

Dodacia lehota a dodacie podmienky

 • Pri platbe bankovým prevodom na účet Predávajúceho začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho.
 • V prípade, že je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr do 6 pracovný dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní.
 • Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. Predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania, v tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie Kupujúcim.
 • Tovar je doručovaný Kupujúcemu slovenskou poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

 

Článok V

Výška poštovného a balného

 • Výška poštovného a balného je uvedená pri každej objednávke zvlášť a je uvedená v objednávkovom formulári na internetovej stránke chlapcek.sk .

 

Článok VI

Záručná doba a reklamácie

 • Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu chlapcek.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy Kupujúci tovar zaplatil a prevezme od Predávajúceho.
 • Predávajúci zodpovedá za: dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Kupujúcemu; dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený; dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený v objednávke; priloženie dokladu – faktúry.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za: oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávnou adresou prijímateľa; poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), viditeľne poškodený tovar.
 • Vrátenie tovaru, knihy Chlapček môžete bez udania dôvodu do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.).
 • Tovar je nutné zaslať na vlastné náklady. Neposielať dobierkou. Pre lepšiu komunikáciu kontaktovať e-mailom na chlapcek@chlapcek.sk .
 • Knihy nie je možné vrátiť v nasledujúcich prípadoch: tovar je mechanicky poškodený; knihy majú známky používania (čítania, kopírovania).
 • V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Súhlas s týmito záručnými podmienkami potvrdzuje Kupujúci prevzatím tovaru.

 

Článok VII

Zodpovednosť za obsah internetovej stránky

 • Internetová stránka chlapcek.sk môže byť aktualizovaná a jej obsah zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Článok VIII

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretím stranám s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

 • Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás zaznamenávame na našom webe.
 • V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu chlapcek.sk , dátum a dĺžku vašej návštevy.
 • Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 • Tieto VOP platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim iná písomná dohoda.
 • Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v objednávke na internetovej stránke chlapcek.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 • Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného (Zákon č. 513/1991 Zb.) a Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb.).
 • Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.4.2016.